Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Súdwest-Fryslân - Publiek Melden

Gemeente Súdwest-Fryslân is actief met het beheren van de openbare ruimte. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de openbare verlichting of stoeptegels die gevaarlijk liggen. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Andere plaatsen binnen de gemeente zijn: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Boazum, Bolsward, Breezanddijk, Britswert, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum, Easterein, Easterwierrum, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goenga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hinnaard, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Iens, Ijlst, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kubaard, Loenga, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Makkum FR, Molkwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega Sudwest-Fryslan, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Reahus, Rien, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaksens, Warns, Westhem, Witmarsum, Wiuwert, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zurich

Logo Gemeente Súdwest-Fryslân

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Súdwest-Fryslân kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@gemeentesudwestfryslan.nl
Website: http://www.sudwestfryslan.nl

Bezoekers adres

Marktstraat 15
8601 CR SNEEK

Post adres

Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Digitaal

Website: www.sudwestfryslan.nl
E-mail: info@gemeentesudwestfryslan.nl

Oppervlakte

34,04 KM2

Aantal Inwoners

90.300

Inwoners per km2

2.652

Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
Christelijke Scholengemeenschap Bogerman voor Lyceum Havo Mavo Vbo LwooSneekhttp://www.csgbogerman.nl
De DikenSneekhttp://www.dediken.nl
Marne College voor Atheneum Havo Mavo Vbo LwooBolswardhttp://www.marnecollege.nl
Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus voor Vwo Havo Mavo VboSneekhttp://www.rsg-sneek.nl
Basisonderwijs
't FinsterWorkumhttp://www.nijegaast.nl/finster
Basisschool de FolefinneSudwest-fryslan 
Basisschool De MeiboomSudwest-fryslan 
Basisschool de PikeloerSudwest-fryslan 
Basisschool De PopulierMakkum Frhttp://www.gearhing.net
Basisschool It LeechSudwest-fryslan 
Basisschool Simon HavingaSneekhttp://www.simonhavingaschool.nl
Basisschool Sint BonifatiusWoudsendhttp://www.bonifatiuswoudsend.nl
Basisschool Sint JozefHeeghttp://www.jozef-heeg.nl
Basisschool St GregoriusBlauwhuishttp://www.gregoriusschool.nl
Chr Basissch De SkutslusStavorenhttp://www.nijegaast.nl/skutslus
Christelijke Basisschool De ArkSudwest-fryslan 
Christelijke Basisschool De BonkelderWitmarsumhttp://www.bonkelder-witmarsum.nl
Christelijke Basisschool De BronBolswardhttp://www.debronbolsward.nl
Christelijke Basisschool De FoarekerEastereinhttp://www.foareker.nl
Christelijke Basisschool De ReinbôgeTjerkwerdhttp://www.reinboge.degreiden.nl
Christelijke Basisschool De VuurvlinderSneekhttp://www.cbsdevuurvlinder.nl
Christelijke Basisschool It FûnemintWommelshttp://www.itfunemint.nl
Christelijke Basisschool It HarspitOppenhuizenhttp://www.cbsitharspit.nl
Christelijke Basisschool It WraldfinsterHeeghttp://www.wraldfinster.nl
Christelijke Basisschool Op 'e HichteScharnegoutumhttp://www.cbsopehichte.nl
Christelijke Basisschool PaadwizerParregahttp://www.paadwizer-parrega.nl
De KoggeIjlsthttp://www.obsdekogge.nl
De TwineIjlsthttp://www.cbsdetwine.nl
De UtskoatSudwest-fryslan 
EpemaskoalleYsbrechtumhttp://www.epemaskoalle.nl
IKC Johannes PostSneekhttp://www.johannespost.nl
IKC JulianaSneekhttp://www.julianaschool-sneek.nl
Jenaplan Basisschool de OpbouwSudwest-fryslan 
Klaver FjouwerOudega Sudwest-fryslanhttp://www.klaverfjouwer.frl
MasterSneekhttp://www.mastersneek.nl
Meester v d BrugschoolWoudsendhttp://www.mrvdbrugschool.nl
Mienskipsskoalle De LegeaënSibrandabuorrenhttp://www.delegeaen.nl
Neutraal Bijzondere Basisschool De BarteHemelumhttp://www.nijegaast.nl/barte
Ontmoetingsschool De KlimbeamKoudumhttp://www.nijegaast.nl/deklimbeam
Ontmoetingsschool De OanrinArumhttp://www.deoanrin-arum.nl
Openbare BasisschoolSudwest-fryslan 
Openbare Basisschool 't RaerderhiemRaerdhttp://www.rearderhiem.nl
Openbare Basisschool De OpslachWommelshttp://www.obsdeopslach.nl
Openbare Basisschool de OudvaartSneekhttp://www.oudvaartsneek.nl
Openbare Basisschool De PipegaalWorkumhttp://www.pipegaal.nl
Openbare Basisschool De WykenSneekhttp://www.dewyken.nl
Protestants Christelijke Basisschool De Earste TrimenNijlandhttp://www.earstetrimen.nl
Protestants Christelijke Basisschool De SkulpeSudwest-fryslan 
Rooms Katholieke Daltonschool Sint MartinusMakkum Frhttp://www.martinusmakkum.nl
Samenwerkingsschool Basisonderwijs ItensItenshttp://www.deromte.nl
SBS DubelspanBoazumhttp://www.dubelspan.nl
Sint BonifaciusschoolSudwest-fryslan 
Sint Maarten BasisschoolBolswardhttp://www.sint-maartenschool.nl
St Bonifatius-SchoolSneekhttp://www.bonifatiussneek.nl
St LudgerusschoolSudwest-fryslan 
Thomas Van Aquino-SchoolSneekhttp://www.thomasvanaquinoschool.nl
Van Haersma Buma SchoolHommertshttp://www.vanhaersmabumaschool.nl
ZwetteschoolSneekhttp://www.zwetteschool.nl
Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 18-11-2022
PubliekMelden.nl. Laatste update: 05-12-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs. ministerie, cultuur en wetenschap: 31-01-2022

Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V. Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente.