Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Leeuwarden - Publiek Melden

Gemeente Leeuwarden heeft de veiligheid binnen de openbare ruimte hoog staan. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de straatverlichting. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen van burgers worden altijd erg gewaardeerd en snel opgepakt. Binnen Gemeente Leeuwarden vallen ook Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum FR, Wytgaard. Gemeente Leeuwarden is een gemeente in de Provincie Fryslân.

Logo Gemeente Leeuwarden

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Leeuwarden kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: gemeente@leeuwarden.nl
Website: http://www.leeuwarden.nl

Bezoekers adres

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH LEEUWARDEN

Post adres

Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Digitaal

Website: www.leeuwarden.nl
E-mail: gemeente@leeuwarden.nl

Telefoon

Algemeen: 14 058

Oppervlakte

170,23 KM2

Aantal Inwoners

128.810

Inwoners per km2

756

Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Onderwijs

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 16-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.