Publieke ruimte - Openbare ruimte

Gemeente Waadhoeke - Publiek Melden

Gemeente Waadhoeke vindt veiligheid binnen de openbare ruimte belangrijk. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de verlichting buiten maar ook aan zwerf afval of struikelgevaar met stoeptegels. De ambtenaren kunnen helaas niet alles zelf in de gaten houden. Daarvoor worden ook burgers opgeroepen om meldingen te maken wanneer ze denken dat er iemand naar moet komen kijken. Meldingen worden meestal snel opgepakt zodat we gezamenlijk zorgen dat onze gemeente, stad of dorp veilig blijft. Andere plaatsen binnen de gemeente zijn: Achlum, Baaium, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Ingelum, Klooster Lidlum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Skingen, Slappeterp, Spannum, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Westhoek, Wier, Winsum FR, Wjelsryp, Zweins. Gemeente Waadhoeke is een gemeente in de Provincie Fryslân.

Logo Gemeente Waadhoeke

Melding openbare Ruimte

Is de lichtmast omver gereden, is een lamp kapot of zijn er problemen met de stoep? Alle meldingen in Gemeente Waadhoeke kunnen doorgegeven worden. Door als burger deze meldingen uit de openbare ruimte de maken wordt uw gemeente veiliger. Probeer onderstaande link:

Email: info@waadhoeke.nl
Website: http://www.waadhoeke.nl

Bezoekers adres

Harlingerweg 18
8801 PA FRANEKER

Post adres

Postbus 58
8800 AB FRANEKER

Digitaal

Website: www.waadhoeke.nl
E-mail: info@waadhoeke.nl

Telefoon

Algemeen: (0517) 38 03 80

Oppervlakte

315,26 KM2

Aantal Inwoners

46.911

Inwoners per km2

148

Waterschap Wetterskip Fryslân

Bezoekers adres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Post adres
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

website: https://www.wetterskipfryslan.nl
E-mail: info@wetterskipfryslan.nl

Onderwijs

Bronvermelding
Register van Overheidsorganisaties. Laatste update: 10-05-2024
PubliekMelden.nl. Laatste update: 27-05-2024

Informatie is verkregen uit openbare bronnen. Foutieve informatie kan gemeld worden via info@openbareruimtebeheer.nl.
Meldingen uit de publieke ruimte moeten gemeld worden bij de betreffende gemeente. Publiek Melden is een initiatief van Openbare Ruimte Beheer B.V.